Kapitálové detské životné poistenie Farbička

V tomto článku popíšeme jeden konkrétny príklad, a to kapitálové destké životné poistenie Farbička.

Pri výbere vhodného kapitálového životného poistenia pre svoje dieťa alebo rodinu sa pokúste porovnať viaceré ponuky od rozličných životných poisťovní a vybrať si tú ktorá vyhovuje najviac Vašim cieľom.

Výhodným a vítaným prostriedkom sporenia je práve kapitálové životné poistenie pre deti. Nielen rodičia, ale aj starí rodičia uprednostňujú najmä istotu poistenia na jednej strane a sporiacej zložky na druhej strane. Práve táto šetriaca zložka sa navyšuje podľa dohody v poistnej zmluve o detskom kapitálovom poistení,

Každá z poisťovní, ktorá je na slovenskom trhu ponúka pre klientov konkrétne produkty zamerané na poistenie detí a mládeže.

Takýmto konkrétnym produktom je aj Detské životné poistenie FARBIČKA, ktoré na slovenskom poisťovacom trhu ponúka poisťovňa ALLIANZ – SP.

Kapitálové destké životné poistenie Farbička

Kapitálové destké životné poistenie Farbička

Detské životné poistenie Farbička je kapitálové životné poistenie, ktoré komplexne chráni dieťa od narodenia až do dovŕšenie veku 25 rokov života. S týmto poistením môže dieťa bez starostí vstúpiť do dospelosti, pretože finančné prostriedky, ktoré boli vložené do poistenia sa pravidelne každý rok navyšujú o úrok, ktorý je dohodnutý v poistnej zmluve. Tieto finančné prostriedky môže dieťa použiť už po dovŕšení 18 – teho roku veku, najneskôr po dovŕšení 25 – teho roku veku. V prípade, že dieťa študuje na vysokej škole, táto suma sa mu navýši o ďalších 5 %.

 

Výhodou detského životného poistenia Farbička je, že poistenie môžu uzatvoriť nielen rodičia, ale aj starí rodičia, krstní rodičia, prípadne aj iní príbuzní. Častokrát práve počiatočný vklad býva darom dieťaťu po narodení.

Ďalšou obrovskou výhodou detského životného poistenia Farbička je, že spolu s dieťaťom môžu byť poistení  na jednej poistnej zmluve obaja rodičia, starí rodičia alebo 2 dospelé osoby. Dôvodom je to, aby bolo dieťa nielen zabezpečené, ale najmä chránené v neočakávaných situáciách. Detské životné poistenie Farbička tak zabezpečí istotu v takých nepredvídaných životných situáciách, akými sú strata, prípadne invalidita rodičov. Ak nastane situácia, že osoba, ktorá je poistená spolu s dieťaťom sa stane invalidnou, prípadne zomrie, dochádza k oslobodeniu od platenia poistného. Zároveň môže byť dieťaťu vyplácaný dôchodok až do ukončenia poistnej zmluvy.

Súčasťou je aj úrazové poistenie.

Nedeliteľnou súčasťou detského životného poistenia Farbička je aj úrazové poistenie. Na základe uzatvorenej zmluvy sa jeho výška nemení ani pri dosiahnutí plnoletosti, prípadne ak sa dieťa začne venovať športu i v plnom rozsahu – profesionálne.

V poslednom období čoraz viac detí trpí rôznymi chorobami, ktoré sú v mnohých prípadoch veľmi ťažko / a draho/ liečiteľné, prípadne aj nevyliečiteľné. Detské životné poistenie Farbička myslí aj takúto situáciu. Do svojho produktu zahrnulo aj tieto choroby, zoznam ktorých je súčasťou poistnej zmluvy a bol vypracovaný v spolupráci s lekármi. V prípade takéhoto ochorenia  a vzniku zdravotného hendikepu, môže opäť prísť k oslobodeniu od platenia poistného.

ALLIANZ – SP každému dieťaťu, ktoré je poistené v rámci  detského životného poistenia Farbička poskytne  zadarmo aj tzv. Baby kartu. Táto karta chráni dieťa až do 15. roku veku a zameriava sa na hradenie finančných nákladov spojených liečbou v zahraničí, cestovné poistenie a poistenie trvalých následkov úrazu.

Neživotné poistenie.

Súčasťou  detského životného poistenia Farbička je aj neživotné poistenie, ktoré chráni poistených v situáciách, kedy môže prísť k porušeniu zodpovednosti za škodu na majetku, zdraví prípadne straty príjmu.

Výhodou je tiež, že ten, kto platí poistné si môže zvoliť, či ho bude platiť mesačne, štvrťročne, polročne, ročne alebo sa rozhodne pre jednorazové uhradenie celej sumy. Pokiaľ by dochádzalo k inflácii, poistná zmluva sa prispôsobí aj tejto skutočnosti. V tejto situácii poisťovňa upraví výšku dohodnutej poistnej sumy, aby reálna suma zostala zachovaná.

Čo znamená Farbička?

A prečo sa toto detské životné poistenie  nazýva FARBIČKA? Pretože pomôže zabezpečiť nielen poisteným deťom, ale aj rodičom, prípadne starým rodičom farebnú budúcnosť s čo najväčšími istotami. A aj preto, že detské životné poistenie Farbička je komplexným programom kapitálového životného poistenia pre deti, ktoré chráni finančne  v situácii, keď bude túto pomoc najviac potrebovať. No a samozrejme, že mu zabezpečí slušný vstup do života dospelých.

© Kapitálové životné poistenie, www.kapitalovezivotnepoistenie.sk

Ďalšie podobné články:

Tento príspevok bol uverejnený v rubrike Detské životné poistenie a je označený značkami: , , , , . Pridať medzi obľúbené: Permanentná linka. Momentálne sú vypnuté komentáre aj možnosť trackback-ov.