Kapitálové životné poistenie – najlepšia forma životného poistenia!

Viete, čo je základným zmyslom životného poistenia? Je ním poskytovanie  istôt v rôznych nepredvídaných životných situáciách, ktoré môžu prekvapiť človeka kedykoľvek a kdekoľvek, a nezávisia od toho, či si to človek želá alebo nie. Jedná sa samozrejme o zabezpečenie finančnej istoty pre neho samého a pre jeho najbližších.

Tri hlavné druhy životného poistenia.

Každý, kto sa chce poistiť si v rámci životných poistiek môže vybrať medzi rizikovou, investičnou alebo kapitálovou životnou poistkou. Normálny ľudia ktorí neštudovali materiály o rozdieloch medzi tymito druhmi životného poistenia, možno ani nechápu aký priepastný rozdiel je medzi nimi.

Rizikové životné poistenie sa koncentruje v skratke na prípad smrti a nepočíta s výhodami keď sa poistená osoba dožije konca trvania zmluvy.

Kapitálové životné poistenie počíta s tým že sa človek dožije konca zmluvy!

Kapitálové životné poistenie  na rozdiel od rizikového poistenia neplní iba poisťovaciu istotu, ale aj možnosť nevýšenia si finančných prostriedkov, teda je zároveň aj sporiacou formou životného poistenia.  Je teda vlastne určitým spôsobom poistnej ochrany a zároveň aj prostriedkom bezpečného ukladania finančných prostriedkov – sporenia.

Kapitálové životné poistenie je pre bežného človeka – poistenca ešte stále zaujímavé, pretože už priamo pri podpise poistnej zmluvy presne vie, aká suma mu bude vyplatená, ak sa dožije dňa, ktorý bol dohodnutý v tejto zmluve. Ešte je veľmi dôležité vedieť, či má poistenec možnosť získať j akýkoľvek iný výnos, ak je zmluva uzatvorená aj s dodatkom, že poistenec môže získať aj podiel na výnose poisťovne.

Čo je vlastne vôbec cieľom a zároveň aj zmyslom kapitálového životného poistenia? Je to v prvom rade byť pripravený na neočakávanú situáciu, ktorá ma môže pripraviť o príjem v dôsledku úrazu alebo choroby, alebo o  príjem pre moju rodinu v prípade mojej smrti. A v neposlednom rade je to aj o tom, že moje vložené finančné prostriedky prostredníctvom poistného sa mali možnosť aj zhodnotiť.

Pri uzatváraní  kapitálového životného poistenia by sme sa mali zamerať na to, na akú výšku poistnej sumy by sme sa chceli poistiť v prípade poistnej udalosti. To znamená, ako by mala byť vlastne ohodnotená vaša poistná udalosť.

V tomto prípade by bolo veľmi dobré vedieť, či vieme zohľadniť  výšku vkladu, ktorá  by mala byť aspoň vo výške ročného príjmu, ktorý pokrýva náklady na finančné zabezpečenie rodiny, aby by bola vyplatená po ukončení poistnej doby alebo v prípade poistnej udalosti.

Výška poistného by mala byť v takej výške, ktorá by bola pre poistenca prijateľná a bol by ju schopný v pravidelných splátkach platiť. Pri uzatváraní kapitálového životného poistenia je veľmi dôležité správne sa rozhodnúť, aké budú termíny platenia poistného. Najčastejšie využívame možnosti mesačného, štvrťročného alebo polročného platenia. Oveľa menej využívame možnosť ročného platenia a už prakticky minimálne sa využíva možnosť zaplatenia poistného v jednej sume.

Pri kapitálovom životnom poistení je veľmi dôležité  uvedomiť si, aká je vysoká  poistná ochrana v tých situáciách, ktoré by sme nepredvídali. Zároveň je to aj určitý spôsob sporenia na dôchodok, pretože v súčasnej dobe ide o zhodnotenie sumy, ktorá je garantovaná počas celej doby  poistenia.

Medzi ďalšie výhody kapitálového životného poistenia patrí pre poisteného  aj  vysoká ochrana  v prípade nepredvídateľných  a nečakaných životných situácií.  V prípade, ak sa poistenec stane  plne invalidný v dôsledku choroby alebo úrazu, poisťovňa preberá na seba záväzok za platenie  poistného za hlavné  kapitálové životné poistenie. Na ďalšie pripoistenie sa tento záväzok už nevzťahuje, jedine v prípade, že by bola podpísaná takáto klauzula pri pripoistení.

Súčasné druhy kapitálových životných poistiek  v rôznych poisťovniach ponúkajú poistenému rôzne možnosti kombinácie na pokrytie životných rizík, ktoré ohrozujú súčasnú populáciu. Sú tu v poslednom období zahrnuté aj neustále pribúdajúce nové druhy ochorení.

V minulosti životné poistenie vo všeobecnosti bolo uzatvárané najmä na krytie  rizika smrti poisteného – na krytie finančných potrieb jeho rodiny, najmä ak bol živiteľom rodiny. Teraz však  do popredia vystupuje aj sporiaca zložka.

A práve túto úlohu  plní aj kapitálové životné poistenie.

© Kapitálové životné poistenie, www.kapitalovezivotnepoistenie.sk

Ďalšie podobné články:

Tento príspevok bol uverejnený v rubrike Kapitálové životné poistenie a je označený značkami: . Pridať medzi obľúbené: Permanentná linka. Momentálne sú vypnuté komentáre aj možnosť trackback-ov.